Het nieuwe studeren

Het Nieuwe studeren is een reactie op het nieuwe werken. Het is een andere manier van leren en studeren, ondersteund door de laatste technologie.  In het Nieuwe studeren gaan leerlingen/studenten en scholen/universiteiten flexibeler om met studietijd en studieomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En worden scholen productiever. 

Meubelrecycling ondersteund de reis naar het Nieuwe Studeren. Het nieuwe suderen is één van de oplossingen om duuzamer en milieuvriendelijker te werken.  Minder reisbewegingen en efficienter ruimtegebruik zijn de belangrijkste redenen hiervoor.Project Droomschool

Ooit de kans gehad een Droom­school vorm te geven?

Met deze titel is droomschool (dreamschool) gestart met de ontwerp en ontwikkeling van een nieuwe school.

De school in kwes­tie die in de toe­komst een droom­school moet zijn is Stad & Esch in Meppel. Onder in­spi­re­ren­de lei­ding van Peter de Vis­ser, de di­rec­teur, is het de be­doe­ling dat er in 2013 een nieu­we school staat die vol­doet aan de be­na­ming droom­school. Om die reden is er met be­hulp van Mar­cel Kamp­man's net­werk een groep men­sen ge­for­meerd die zich bezig gaat hou­den met het vorm­ge­ven van de droom­school.

Dit­maal gaat het ech­ter niet om het vorm­ge­ven van de school in zijn fy­sie­ke vorm al­leen, maar ook om het vorm­ge­ven van het on­der­wijs zelf. Je kunt na­me­lijk niet een droom­school creëren wan­neer je al­leen maar het school­ge­bouw zelf aan­pakt. Het on­der­wijs zelf wordt na­me­lijk vaker beïnvloed door de be­per­kin­gen van een ge­bouw, dan an­ders­om. Van­daar dat er een soort denk­tank, be­staan­de uit ar­chi­tec­ten, de­sig­ners, stra­te­gen, on­der­wijs­kun­di­gen, ou­ders, amb­te­na­ren van de ge­meen­te Mep­pel, le­ra­ren en leer­lin­gen, is op­ge­zet die zich met de droom­school bezig gaat hou­den.

Het mooie aan een der­ge­lijk pro­ject is dat Peter ons de vol­le­di­ge vrij­heid heeft ge­ge­ven om over het on­der­wijs onze visie te uiten. Er is geen on­der­deel dat we niet kun­nen be­spre­ken, alle op­ties zijn be­spreek­baar. Dit zorgt er­voor dat er op onze eer­ste bij­een­komst een zeer brain­storm­ses­sie werd ge­hou­den, met veel nieu­we in­zich­ten

 

nieuws over droomschool:

 Verslag kickoffmeeting door Marcel Kampman  

 Verslag Kickoffmeeting door Fons van de Berg

 
Technische Universiteit Eindhoven gaat voor Het Nieuwe Studeren

De TU/e is in 2020 qua studentenaantallen meer dan verdubbeld, terwijl er niet meer gebouwen zijn bijgekomen. Dat is mogelijk vanwege het Nieuwe Werken, dat door de TU/e op een slimme manier is doorvertaald naar het Nieuwe Studeren. Docenten en studenten communiceren met elkaar via 3D-virtuele collegezalen. Websites bestaan niet meer, de tweedimensionale webpagina’s zijn vervangen door 3D-omgevingen die lijken op Second Life. Van elke student bestaat er een avatar, die alleen met een soort Digid-code te activeren is. De avatar is een getrouwe afspiegeling van de werkelijkheid en wordt verder beveiligd door een irisscan en digitale vingerafdruk. Elke student krijgt bij zijn inschrijving een digitaal jasje dat wireless wordt aangesloten op een pc, waardoor zijn bewegingen en die van de avatar volstrekt overeenkomen.

 
Colleges volgen via iPhone

Met ruim 200.000 colleges, presentaties, video’s en podcasts is iTunes U een van de grootste en snelst groeiende bronnen van gratis educatieve content. Ook de TU Delft en Open Universiteit hebben hun eigen kanaal, als eerste in Nederland. Ze treden daarmee in de voetsporen van internationaal gerenommeerde universiteiten zoals Stanford University, Harvard, Oxford University, UC Berkeley en MIT.

Lees het hele document van Ferry den Dopper